THE ISRAELI CARTOON MUSEUM
Permanent Exhibitions
Curator: Galit Gaon

The Israeli Cartoon Museum
December 2007

open info

המוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס
תערוכות קבע
אוצרת: גלית גאון

המוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס
דצמבר 2007