HEROES
Joe, Adam and Andy Kubert

גיבורים
ג׳ו, אדם ואנדי קיוברט

 

open info

Curators: Dorit Maya-Gur & Yuval Sharon

The Israeli Cartoon Museum

August 2011

אוצרים: דורית מיה־גור ויובל שרון

המוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס

אוגוסט 2011